ඉන්දියාවේදී හෝමියෝපති වෛද්‍ය උපාධිය හැදෑරීම උදෙසා ශ්‍රී ලාංකික සිසු සිසුවියන් දස දෙනෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව සහ ගුවන් ටිකට්පත් ප්‍රදානය කිරීම අද 09/02 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණ.

News Post Updated OnFebruary 12, 2023 ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත් පත් දැන්වීමක් පළ කර අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විද්‍යා විෂය ධාරාව හදාරා සමත්වූවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමෙන් අනතුරුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් තෝරා ගත් මෙම සිසු සිසුවියන් හට වසර 05 1/2 ක වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් අනතුරුව හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා පිළිගත් හෝමියෝපති වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමේ හැකියාව උදා වනු …

ඉන්දියාවේදී හෝමියෝපති වෛද්‍ය උපාධිය හැදෑරීම උදෙසා ශ්‍රී ලාංකික සිසු සිසුවියන් දස දෙනෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව සහ ගුවන් ටිකට්පත් ප්‍රදානය කිරීම අද 09/02 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණ. Read More »