ஊழியர்கள் அதிகாரிகள்

நிர்வாக பிரிவு

Mrs. U. S.K Denawatta, Additional Secretary (Admin)
திருமதி U. S.K தெனாவத்த

கூடுதல் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

Mrs. Aruni Somaratne, Senior Assistant Secretary
திருமதி அருணி சோமரத்ன

மூத்த உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)

Mrs. S.I.C Sanjeevani Gunathilake, Legal Officer
திருமதி S.I.C சஞ்சீவனி குணதிலக்க

சட்ட அதிகாரி

கணக்கு பிரிவு

Mrs. S. L. C. Tusharika, Chief Accountant
திருமதி S. L. C. துஷாரிகா

தலைமை கணக்காளர்

வளர்ச்சி பிரிவு

Mr. O. V. Chandana Thillakaratne, Additional Secretary (Development)
திரு. ஓ.வி. சந்தன திலகரத்ன

கூடுதல் செயலாளர் (வளர்ச்சி)

Mr. P. Thayananthan, Director (Development)
திரு.பி.தாயானந்தன்

இயக்குனர் (வளர்ச்சி)

Mr. K.M.V.J. Priyanjith, Director (Planning)
திரு. K. M. V. J. பிரியஞ்சித்

இயக்குனர் (திட்டமிடல்)

திரு.சமல் டி.தேனுவர

உதவி இயக்குனர் (வளர்ச்சி)

Mrs. Chathurika Ratnaweera, Statistician
திருமதி.சதுரிகா ரத்னவீர

புள்ளியியல் நிபுணர்

Dr. Krishologen, Medical Officer
டாக்டர் கிரிஷோலோஜென்

වෛද්‍ය නිලධාරී

Scroll to Top