මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

පාලන අංශය​

Mrs. U. S.K Denawatta, Additional Secretary (Admin)
යූ.එස්.කේ.දෙනාවත්ත මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

Mrs. Aruni Somaratne, Senior Assistant Secretary
අරුණි සෝමරත්න මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

Mrs. S.I.C Sanjeevani Gunathilake, Legal Officer
එස්.අයි.සී. සංජීවනී ගුණතිලක මිය

නීති නිලධාරී

ගිණුම් අංශය​

Mrs. S. L. C. Tusharika, Chief Accountant
එස්.එල්.සී.තුෂාරිකා මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

සංවර්ධන අංශය​

Mr. O. V. Chandana Thillakaratne, Additional Secretary (Development)
ඕ.වී.චන්දන තිලකරත්න මහතා

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

Mr. P. Thayananthan, Director (Development)
පී.තායානන්දන් මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

Mr. K.M.V.J. Priyanjith, Director (Planning)
කේ.එම්.වී.ජේ.ප්‍රියන්ජිත් මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

චමල් ඩී තේනුවර මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

Mrs. Chathurika Ratnaweera, Statistician
චතුරිකා රත්නවීර මිය

සංඛ්‍යාලේඛනඥ

Dr. Krishologen, Medical Officer
වෛද්‍ය ක්‍රිෂොලොජන්

වෛද්‍ය නිලධාරී

Scroll to Top