අපව අමතන්න

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ, ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා
 • රාජකාරි – 011 2665513
 • ෆැක්ස් – 011 2697519
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – 
නීතීඥ සිසිර ජයකොඩි, ගරු දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා
 • රාජකාරි – 011 2112750
 • ජංගම – 0719296876 (සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි)
 • ෆැක්ස් – 011 2112769
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – sisira.jayakodi@yahoo.com
වෛද්‍ය පී.ජි මහීපාල මයා, අමාත්‍යාංශ ලේකම්
 • රාජකාරි – 011 2698511 / 011 2698517
 • ජංගම – 0777845831
 • ෆැක්ස් – 011 2692913
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – secretary@health.gov.lk

පාලන අංශය

divider
Mrs. U. S.K Denawatta, Additional Secretary (Admin)

යූ.එස්.කේ.දෙනාවත්ත මිය, අතිරේක ලේකම් (පාලන)

Mrs. Aruni Somaratne, Senior Assistant Secretary

අරුණි සෝමරත්න මිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

 • රාජකාරි – 0112112735
 • ජංගම – 0771347836
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – sas.mim@health.gov.lk
Mrs. S.I.C Sanjeevani Gunathilake, Legal Officer

එස්.අයි.සී. සංජීවනී ගුණතිලක මිය, නීති නිලධාරී

ගිණුම් අංශය

divider
Mrs. S. L. C. Tusharika, Chief Accountant

එස්.එල්.සී.තුෂාරිකා මිය, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

 • රාජකාරි – 0112112737
 • ජංගම – 0718415266
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – ca.mim@health.gov.lk

සංවර්ධන අංශය

divider
Mr. O. V. Chandana Thillakaratne, Additional Secretary (Development)

ඕ.වී.චන්දන තිලකරත්න මහතා, අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

 • රාජකාරි – 0112112734
 • ජංගම – 0714428408
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – addlsecdev.mim@health.gov.lk
Mr. P. Thayananthan, Director (Development)

පී.තායානන්දන් මහතා, අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

 • රාජකාරි – 0112112766
 • ජංගම – 0773868563
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – dirdev.mim@health.gov.lk
Mrs. Chathurika Ratnaweera, Statistician

චතුරිකා රත්නවීර මිය, සංඛ්‍යාලේඛනඥ

Mr. K.M.V.J. Priyanjith, Director (Planning)

කේ.එම්.වී.ජේ.ප්‍රියන්ජිත් මහතා, අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

Dr. Krishologen, Medical Officer

වෛද්‍ය ක්‍රිෂොලොජන්, වෛද්‍ය නිලධාරී

 • රාජකාරි – 0112112741
 • ජංගම -0773973880/0711334321
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – dirtec.mim@health.gov.lk
Mr. O. V. Chandana Thillakaratne, Additional Secretary (Development)

ඕ.වී.චන්දන තිලකරත්න මහතා, අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

 • රාජකාරි – 0112112734
 • ජංගම – 0714428408
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – addlsecdev.mim@health.gov.lk
Mr. P. Thayananthan, Director (Development)

පී.තායානන්දන් මහතා, අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

 • රාජකාරි – 0112112766
 • ජංගම – 0773868563
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – dirdev.mim@health.gov.lk
Mr. K.M.V.J. Priyanjith, Director (Planning)

කේ.එම්.වී.ජේ.ප්‍රියන්ජිත් මහතා, අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

Mrs. Chathurika Ratnaweera, Statistician

චතුරිකා රත්නවීර මිය, සංඛ්‍යාලේඛනඥ

Dr. Krishologen, Medical Officer

වෛද්‍ය ක්‍රිෂොලොජන්, වෛද්‍ය නිලධාරී (ශිල්පීය)

 • රාජකාරි – 0112112741
 • ජංගම -0773973880/0711334321
 • විද්‍යුත් ලිපිනය – dirtec.mim@health.gov.lk

අප හා සම්බන්ධ වන්න!

දුරකථන

0112112742 / 0112112743

විද්‍යුත් ලිපිනය

info.mim@health.gov.lk

ලිපිනය

දේශීය වෛද්‍ය අංශය, අංක 26, 3වන මහල, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10.

පණිවිඩයක් යවන්න

Contact Form
Scroll to Top