ආයතන සහ රෝහල්

දේශීය වෛද්‍ය අංශය​

divider

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව

හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන සේවය

අනුරාධපුරය

දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනය

බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණායතනය

ශික්ෂණ රෝහල්

divider

ජාතික ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහල

බොරැල්ල

ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහල

යක්කල

සිද්ධ ශික්ෂණ රෝහල

ත්‍රිකුණාමලය

සිද්ධ ශික්ෂණ රෝහල

කයිතඩි

පර්යේෂණ රෝහල්

divider

බණ්ඩාරනායක අනුසේමරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණායතනය

නාවින්න

ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල

අම්පාර

චමල් රාජපක්ෂ ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල

හම්බන්තොට

ආයුර්වේද (යුනානී) පර්යේෂණ රෝහල

මන්චන්තුඩුවායී

වකුගඩු රෝග නීවාරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල

මැදවච්චචිය

ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල (බෝ නොවන රෝග)

නීන්වදවූර් (බාහිර රෝගී අංශය)

මෛත්‍රීපාල සේනානායක අනුස්මරණ පාරම්පරීක පර්යේෂණ රෝහල

මිහින්තලය

පර්යේෂණ ඔසු උයන්

divider

හල්දුම්මුල්ල

Haldummulla

ගිරාදුරුකෝට්ටේ

Giraduru Kotte

පට්ටිපොළ

Pattipola

පින්නදූව

Pinnaduwa

නාවින්න

පල්ලෙකැලේ

මිහින්තලේ

කන්නෙලිය

පළාත් ආයුර්වේද රෝහල්

divider

බෙහෙත් ශාලා

divider

පංචකර්ම මධ්‍යයස්ථාන

divider

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව - අලෙවි මධ්‍යස්ථාන​

divider
Scroll to Top