දැනුම්දීම්

#

ලේඛන නම

 බාගත කරන්න

01.

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව- මිල සැදහුම් ක්‍රමය යටතේ ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව භාණ්ඩ, සේවා, වැඩ සපයා ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම -2025

02.

2022/2023 දේශීය වෛද්‍ය අංශය මගින් නිම කළ විශේෂ වැඩසටහන්

03.

ඉන්දීය රජයේ අනුග්‍රහයෙන් හෝමියෝපති වෛද්‍ය උපාධි ශිෂ්‍යත්වය 2024/2025

Scroll to Top